پوند / دلار

GBP/USD Ask
نرخ فعلی:: 1.3803 0.25
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 1.3803 0.25
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1.3803 0.25
واحد پولی : -
کشور : بریتانیا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

پوند / دلار در روز جاری

۱۷:۵۳:۱۴
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
1.3803 17:53:14 0.0001 0.01% 0.0034 0.25% 0.0034 0.25% 0.0023 0.3803
1.3802 17:50:20 - - 0.0033 0.24% 0.0033 0.24% 0.0024 0.3802
1.3802 17:50:19 0.0007 0.05% 0.0033 0.24% 0.0033 0.24% 0.0024 0.3802
1.3795 17:49:26 0.0006 0.04% 0.0026 0.19% 0.0026 0.19% 0.0031 0.3795
1.3801 17:47:14 0.0001 0.01% 0.0032 0.23% 0.0032 0.23% 0.0025 0.3801
1.38 17:46:14 0.0002 0.01% 0.0031 0.23% 0.0031 0.23% 0.0026 0.38
1.3798 17:45:20 - - 0.0029 0.21% 0.0029 0.21% 0.0028 0.3798
1.3798 17:45:18 0.0001 0.01% 0.0029 0.21% 0.0029 0.21% 0.0028 0.3798
1.3797 17:43:15 0.0002 0.01% 0.0028 0.20% 0.0028 0.20% 0.0029 0.3797
1.3795 17:41:17 0.0003 0.02% 0.0026 0.19% 0.0026 0.19% 0.0031 0.3795
1.3798 17:37:16 0.0003 0.02% 0.0029 0.21% 0.0029 0.21% 0.0028 0.3798
1.3795 17:36:57 - - 0.0026 0.19% 0.0026 0.19% 0.0031 0.3795
1.3795 17:36:56 0.0008 0.06% 0.0026 0.19% 0.0026 0.19% 0.0031 0.3795
1.3803 17:36:19 0.0004 0.03% 0.0034 0.25% 0.0034 0.25% 0.0023 0.3803
1.3799 17:33:21 0.0001 0.01% 0.003 0.22% 0.003 0.22% 0.0027 0.3799
1.38 17:32:16 0.0004 0.03% 0.0031 0.23% 0.0031 0.23% 0.0026 0.38
1.3796 17:31:17 0.0001 0.01% 0.0027 0.20% 0.0027 0.20% 0.003 0.3796
1.3797 17:30:25 - - 0.0028 0.20% 0.0028 0.20% 0.0029 0.3797
1.3797 17:30:25 0.0002 0.01% 0.0028 0.20% 0.0028 0.20% 0.0029 0.3797
1.3795 17:29:32 0.0002 0.01% 0.0026 0.19% 0.0026 0.19% 0.0031 0.3795
1.3797 17:29:18 0.0001 0.01% 0.0028 0.20% 0.0028 0.20% 0.0029 0.3797
1.3796 17:27:17 0.0001 0.01% 0.0027 0.20% 0.0027 0.20% 0.003 0.3796
1.3797 17:25:20 - - 0.0028 0.20% 0.0028 0.20% 0.0029 0.3797
1.3797 17:25:19 0.0004 0.03% 0.0028 0.20% 0.0028 0.20% 0.0029 0.3797
1.3801 17:23:17 0.0001 0.01% 0.0032 0.23% 0.0032 0.23% 0.0025 0.3801
1.38 17:22:18 0.0005 0.04% 0.0031 0.23% 0.0031 0.23% 0.0026 0.38
1.3795 17:19:16 0.0001 0.01% 0.0026 0.19% 0.0026 0.19% 0.0031 0.3795
1.3794 17:17:18 0.0002 0.01% 0.0025 0.18% 0.0025 0.18% 0.0032 0.3794
1.3796 17:16:18 0.0002 0.01% 0.0027 0.20% 0.0027 0.20% 0.003 0.3796
1.3798 17:15:29 0.0002 0.01% 0.0029 0.21% 0.0029 0.21% 0.0028 0.3798
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی