خبر

پوند / دلار

GBP/USD Ask
نرخ فعلی:: 1.2252 0.96
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 1.2252 0.96

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 1.2252 0.96

واحد پولی : -

کشور : بریتانیا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی