پوند انگلیس / هریونیا اوکراین

GBP/UAH Ask
نرخ فعلی:: 36.1679 2
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 36.1679 2
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 36.1679 2
واحد پولی : -
کشور : بریتانیا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

پوند انگلیس / هریونیا اوکراین در روز جاری

۲۰:۴۳:۲۶
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
36.1679 20:43:26 0.0079 0.02% 0.7221 2% 0.2076 0.57% 0.7221 0.8321
36.1758 20:22:52 0.7142 1.97% 0.7142 1.97% 0.1997 0.55% 0.7142 0.8242
36.89 20:14:28 0.7405 2.05% - - 0.5145 1.41% - 0.11
36.1495 20:03:01 - - 0.7405 2.05% 0.226 0.63% 0.7405 0.8505
36.1495 20:02:59 0.7405 2.05% 0.7405 2.05% 0.226 0.63% 0.7405 0.8505
36.89 19:49:27 0.7353 2.03% - - 0.5145 1.41% - 0.11
36.1547 19:43:36 0.7353 2.03% 0.7353 2.03% 0.2208 0.61% 0.7353 0.8453
36.89 19:21:35 0.6827 1.89% - - 0.5145 1.41% - 0.11
36.2073 19:02:51 - - 0.6827 1.89% 0.1682 0.46% 0.6827 0.7927
36.2073 19:02:51 0.6827 1.89% 0.6827 1.89% 0.1682 0.46% 0.6827 0.7927
36.89 18:56:27 0.6458 1.78% - - 0.5145 1.41% - 0.11
36.2442 18:43:28 0.6458 1.78% 0.6458 1.78% 0.1313 0.36% 0.6458 0.7558
36.89 18:35:42 - - - - 0.5145 1.41% - 0.11
36.89 18:35:42 0.68 1.88% - - 0.5145 1.41% - 0.11
36.21 18:22:51 0.68 1.88% 0.68 1.88% 0.1655 0.46% 0.68 0.79
36.89 18:07:36 0.6327 1.75% - - 0.5145 1.41% - 0.11
36.2573 18:02:57 - - 0.6327 1.75% 0.1182 0.33% 0.6327 0.7427
36.2573 18:02:51 0.6327 1.75% 0.6327 1.75% 0.1182 0.33% 0.6327 0.7427
36.89 17:42:32 0.6359 1.75% - - 0.5145 1.41% - 0.11
36.2541 17:22:50 0.0123 0.03% 0.6359 1.75% 0.1214 0.33% 0.6359 0.7459
36.2418 17:03:09 - - 0.6482 1.79% 0.1337 0.37% 0.6482 0.7582
36.2418 17:03:00 0.6482 1.79% 0.6482 1.79% 0.1337 0.37% 0.6482 0.7582
36.89 16:56:28 0.6325 1.74% - - 0.5145 1.41% - 0.11
36.2575 16:43:39 0.6325 1.74% 0.6325 1.74% 0.118 0.33% 0.6325 0.7425
36.89 16:28:27 0.6193 1.71% - - 0.5145 1.41% - 0.11
36.2707 16:22:43 0.6193 1.71% 0.6193 1.71% 0.1048 0.29% 0.6193 0.7293
36.89 16:07:29 0.6292 1.74% - - 0.5145 1.41% - 0.11
36.2608 16:02:41 - - 0.6292 1.74% 0.1147 0.32% 0.6292 0.7392
36.2608 16:02:41 0.0166 0.05% 0.6292 1.74% 0.1147 0.32% 0.6292 0.7392
36.2442 15:43:34 0.6458 1.78% 0.6458 1.78% 0.1313 0.36% 0.6458 0.7558
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی