خبر

پوند انگلیس / کرون سوئد

GBP/SEK Ask
نرخ فعلی:: 13.6247 0.05
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 13.6247 0.05

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 13.6247 0.05

واحد پولی : -

کشور : بریتانیا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی