پوند انگلیس / ریال عمان

GBP/OMR Ask
نرخ فعلی:: 0.5279 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.5279 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.5279 -

واحد پولی : -

کشور : بریتانیا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

پوند انگلیس / ریال عمان در روز جاری

۲۲:۴۲:۴۷
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.5279 22:42:47 0.0164 3.21% - - 0.0154 3% - 0.4721
0.5115 22:23:26 0.0006 0.12% 0.0164 3.21% 0.001 0.20% 0.0164 0.4885
0.5121 22:04:32 - - 0.0158 3.09% 0.0004 0.08% 0.0158 0.4879
0.5121 22:04:31 0.0158 3.09% 0.0158 3.09% 0.0004 0.08% 0.0158 0.4879
0.5279 21:56:41 0.0157 3.07% - - 0.0154 3% - 0.4721
0.5122 21:44:29 0.0157 3.07% 0.0157 3.07% 0.0003 0.06% 0.0157 0.4878
0.5279 21:28:46 0.0152 2.96% - - 0.0154 3% - 0.4721
0.5127 21:23:42 0.0152 2.96% 0.0152 2.96% 0.0002 0.04% 0.0152 0.4873
0.5279 21:07:48 0.015 2.92% - - 0.0154 3% - 0.4721
0.5129 21:04:57 - - 0.015 2.92% 0.0004 0.08% 0.015 0.4871
0.5129 21:04:57 0.0005 0.10% 0.015 2.92% 0.0004 0.08% 0.015 0.4871
0.5124 20:44:49 0.0002 0.04% 0.0155 3.02% 0.0001 0.02% 0.0155 0.4876
0.5126 20:23:41 0.0153 2.98% 0.0153 2.98% 0.0001 0.02% 0.0153 0.4874
0.5279 20:14:49 0.015 2.92% - - 0.0154 3% - 0.4721
0.5129 20:04:49 - - 0.015 2.92% 0.0004 0.08% 0.015 0.4871
0.5129 20:04:46 0.015 2.92% 0.015 2.92% 0.0004 0.08% 0.015 0.4871
0.5279 19:49:43 0.0152 2.96% - - 0.0154 3% - 0.4721
0.5127 19:43:58 0.0152 2.96% 0.0152 2.96% 0.0002 0.04% 0.0152 0.4873
0.5279 19:21:55 0.0148 2.88% - - 0.0154 3% - 0.4721
0.5131 19:04:05 - - 0.0148 2.88% 0.0006 0.12% 0.0148 0.4869
0.5131 19:04:04 0.0148 2.88% 0.0148 2.88% 0.0006 0.12% 0.0148 0.4869
0.5279 18:56:40 0.0139 2.70% - - 0.0154 3% - 0.4721
0.514 18:44:22 0.0139 2.70% 0.0139 2.70% 0.0015 0.29% 0.0139 0.486
0.5279 18:36:00 - - - - 0.0154 3% - 0.4721
0.5279 18:35:59 0.0141 2.74% - - 0.0154 3% - 0.4721
0.5138 18:23:41 0.0141 2.74% 0.0141 2.74% 0.0013 0.25% 0.0141 0.4862
0.5279 18:07:51 0.0141 2.74% - - 0.0154 3% - 0.4721
0.5138 18:04:23 - - 0.0141 2.74% 0.0013 0.25% 0.0141 0.4862
0.5138 18:04:23 0.0141 2.74% 0.0141 2.74% 0.0013 0.25% 0.0141 0.4862
0.5279 17:42:46 0.0148 2.88% - - 0.0154 3% - 0.4721
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی