پوند انگلیس / نایرا نیجری

GBP/NGN Ask
نرخ فعلی:: 564.2 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 564.2 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 564.2 -
واحد پولی : -
کشور : بریتانیا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

پوند انگلیس / نایرا نیجری در روز جاری

۱۲:۴۲:۵۲
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
564.2 12:42:52 0.474 0.08% - - 0.963 0.17% 0.798 0.2
563.726 12:37:41 - - 0.474 0.08% 1.437 0.25% 1.272 0.274
563.726 12:37:41 0.474 0.08% 0.474 0.08% 1.437 0.25% 1.272 0.274
564.2 12:21:41 0.552 0.10% - - 0.963 0.17% 0.798 0.2
564.752 12:04:11 - - 0.552 0.10% 0.411 0.07% 0.246 0.752
564.752 12:04:11 0.552 0.10% 0.552 0.10% 0.411 0.07% 0.246 0.752
564.2 11:56:24 0.47 0.08% - - 0.963 0.17% 0.798 0.2
564.67 11:43:39 0.47 0.08% 0.47 0.08% 0.493 0.09% 0.328 0.67
564.2 11:28:26 1.045 0.19% - - 0.963 0.17% 0.798 0.2
565.245 11:23:18 1.045 0.19% 1.045 0.19% 0.082 0.01% 0.247 1.245
564.2 11:07:52 0.881 0.16% - - 0.963 0.17% 0.798 0.2
565.081 11:03:27 - - 0.881 0.16% 0.082 0.01% 0.083 1.081
565.081 11:03:26 0.369 0.07% 0.881 0.16% 0.082 0.01% 0.083 1.081
565.45 10:43:47 0.246 0.04% 1.25 0.22% 0.287 0.05% 0.452 1.45
565.696 10:22:54 1.496 0.27% 1.496 0.27% 0.533 0.09% 0.698 1.696
564.2 10:14:31 0.922 0.16% - - 0.963 0.17% 0.798 0.2
565.122 10:03:22 - - 0.922 0.16% 0.041 0.01% 0.124 1.122
565.122 10:03:19 0.922 0.16% 0.922 0.16% 0.041 0.01% 0.124 1.122
564.2 09:49:28 0.798 0.14% - - 0.963 0.17% 0.798 0.2
564.998 09:43:32 0.798 0.14% 0.798 0.14% 0.165 0.03% - 0.998
564.2 09:21:36 1.004 0.18% - - 0.963 0.17% 0.798 0.2
565.204 09:03:17 - - 1.004 0.18% 0.041 0.01% 0.206 1.204
565.204 09:03:17 1.004 0.18% 1.004 0.18% 0.041 0.01% 0.206 1.204
564.2 08:56:29 1.25 0.22% - - 0.963 0.17% 0.798 0.2
565.45 08:43:41 1.25 0.22% 1.25 0.22% 0.287 0.05% 0.452 1.45
564.2 08:35:40 - - - - 0.963 0.17% 0.798 0.2
564.2 08:35:40 1.25 0.22% - - 0.963 0.17% 0.798 0.2
565.45 08:22:45 1.25 0.22% 1.25 0.22% 0.287 0.05% 0.452 1.45
564.2 08:07:31 1.25 0.22% - - 0.963 0.17% 0.798 0.2
565.45 08:02:59 - - 1.25 0.22% 0.287 0.05% 0.452 1.45
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی