خبر

پوند انگلیس / پزوی مکزیک

GBP/MXN Ask
نرخ فعلی:: 22.9307 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 22.9307 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 22.9307 -

واحد پولی : -

کشور : بریتانیا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی