پوند انگلیس / روپیه سریلانکا

GBP/LKR Ask
نرخ فعلی:: 279.166 0.07
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 279.166 0.07
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 279.166 0.07
واحد پولی : -
کشور : بریتانیا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

پوند انگلیس / روپیه سریلانکا در روز جاری

۱۷:۴۳:۳۰
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
279.166 17:43:30 6.266 2.30% 0.203 0.07% 0.163 0.06% 0.122 3.166
272.9 17:28:30 6.266 2.30% 6.063 2.22% 6.103 2.24% 6.144 3.1
279.166 17:22:39 6.266 2.30% 0.203 0.07% 0.163 0.06% 0.122 3.166
272.9 17:01:00 - - 6.063 2.22% 6.103 2.24% 6.144 3.1
272.9 17:00:59 6.266 2.30% 6.063 2.22% 6.103 2.24% 6.144 3.1
279.166 16:43:35 6.266 2.30% 0.203 0.07% 0.163 0.06% 0.122 3.166
272.9 16:35:32 - - 6.063 2.22% 6.103 2.24% 6.144 3.1
272.9 16:35:32 6.266 2.30% 6.063 2.22% 6.103 2.24% 6.144 3.1
279.166 16:22:41 6.266 2.30% 0.203 0.07% 0.163 0.06% 0.122 3.166
272.9 16:14:27 6.266 2.30% 6.063 2.22% 6.103 2.24% 6.144 3.1
279.166 16:03:06 - - 0.203 0.07% 0.163 0.06% 0.122 3.166
279.166 16:02:59 6.266 2.30% 0.203 0.07% 0.163 0.06% 0.122 3.166
272.9 15:49:29 6.266 2.30% 6.063 2.22% 6.103 2.24% 6.144 3.1
279.166 15:43:39 6.266 2.30% 0.203 0.07% 0.163 0.06% 0.122 3.166
272.9 15:21:33 6.266 2.30% 6.063 2.22% 6.103 2.24% 6.144 3.1
279.166 15:02:40 - - 0.203 0.07% 0.163 0.06% 0.122 3.166
279.166 15:02:39 6.266 2.30% 0.203 0.07% 0.163 0.06% 0.122 3.166
272.9 14:56:26 6.266 2.30% 6.063 2.22% 6.103 2.24% 6.144 3.1
279.166 14:43:48 6.266 2.30% 0.203 0.07% 0.163 0.06% 0.122 3.166
272.9 14:35:39 - - 6.063 2.22% 6.103 2.24% 6.144 3.1
272.9 14:35:37 6.266 2.30% 6.063 2.22% 6.103 2.24% 6.144 3.1
279.166 14:22:47 6.266 2.30% 0.203 0.07% 0.163 0.06% 0.122 3.166
272.9 14:07:33 6.266 2.30% 6.063 2.22% 6.103 2.24% 6.144 3.1
279.166 14:02:59 - - 0.203 0.07% 0.163 0.06% 0.122 3.166
279.166 14:02:58 6.266 2.30% 0.203 0.07% 0.163 0.06% 0.122 3.166
272.9 13:42:27 6.266 2.30% 6.063 2.22% 6.103 2.24% 6.144 3.1
279.166 13:02:43 - - 0.203 0.07% 0.163 0.06% 0.122 3.166
279.166 13:02:39 6.266 2.30% 0.203 0.07% 0.163 0.06% 0.122 3.166
272.9 12:56:26 6.266 2.30% 6.063 2.22% 6.103 2.24% 6.144 3.1
279.166 12:43:36 6.266 2.30% 0.203 0.07% 0.163 0.06% 0.122 3.166
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی