خبر

پوند انگلیس / پوند لبنان

GBP/LBP Ask
نرخ فعلی:: 113,691.58 0.31
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 113,691.58 0.31

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 113,691.58 0.31

واحد پولی : -

کشور : بریتانیا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی