خبر

پوند انگلیس / دینار کویت

GBP/KWD Ask
نرخ فعلی:: 0.3902 0.03
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.3902 0.03

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.3902 0.03

واحد پولی : -

کشور : بریتانیا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی