خبر

پوند / ین ژاپن

GBP/JPY Ask
نرخ فعلی:: 202.09 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 202.09 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 202.09 -

واحد پولی : -

کشور : بریتانیا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی