پوند / ین ژاپن

GBP/JPY Ask
نرخ فعلی:: 163.15 0.04
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 163.15 0.04

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 163.15 0.04

واحد پولی : -

کشور : بریتانیا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی