پوند انگلیس / دینار اردن

GBP/JOD Ask
نرخ فعلی:: 0.9791 0.37
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.9791 0.37
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.9791 0.37
واحد پولی : -
کشور : بریتانیا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

پوند انگلیس / دینار اردن در روز جاری

۲۲:۰۳:۱۷
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.9791 22:03:17 - - 0.0036 0.37% 0.0033 0.34% 0.0016 0.0209
0.9791 22:03:11 0.0001 0.01% 0.0036 0.37% 0.0033 0.34% 0.0016 0.0209
0.9792 21:43:54 0.0002 0.02% 0.0037 0.38% 0.0034 0.35% 0.0017 0.0208
0.9794 21:03:13 - - 0.0039 0.40% 0.0036 0.37% 0.0019 0.0206
0.9794 21:03:11 0.0002 0.02% 0.0039 0.40% 0.0036 0.37% 0.0019 0.0206
0.9792 20:43:36 0.0003 0.03% 0.0037 0.38% 0.0034 0.35% 0.0017 0.0208
0.9795 20:22:54 0.0007 0.07% 0.004 0.41% 0.0037 0.38% 0.002 0.0205
0.9802 20:03:52 - - 0.0047 0.48% 0.0044 0.45% 0.0027 0.0198
0.9802 20:03:52 0.0004 0.04% 0.0047 0.48% 0.0044 0.45% 0.0027 0.0198
0.9798 19:43:36 0.0009 0.09% 0.0043 0.44% 0.004 0.41% 0.0023 0.0202
0.9807 19:03:48 - - 0.0052 0.53% 0.0049 0.50% 0.0032 0.0193
0.9807 19:03:44 0.0008 0.08% 0.0052 0.53% 0.0049 0.50% 0.0032 0.0193
0.9799 18:43:40 0.0005 0.05% 0.0044 0.45% 0.0041 0.42% 0.0024 0.0201
0.9794 18:23:20 0.0005 0.05% 0.0039 0.40% 0.0036 0.37% 0.0019 0.0206
0.9799 18:03:12 - - 0.0044 0.45% 0.0041 0.42% 0.0024 0.0201
0.9799 18:03:09 0.0022 0.23% 0.0044 0.45% 0.0041 0.42% 0.0024 0.0201
0.9777 17:23:05 0.0006 0.06% 0.0022 0.23% 0.0019 0.19% 0.0002 0.0223
0.9771 17:03:49 - - 0.0016 0.16% 0.0013 0.13% 0.0004 0.0229
0.9771 17:03:48 0.0002 0.02% 0.0016 0.16% 0.0013 0.13% 0.0004 0.0229
0.9769 16:43:51 0.0002 0.02% 0.0014 0.14% 0.0011 0.11% 0.0006 0.0231
0.9767 16:22:58 0.0018 0.18% 0.0012 0.12% 0.0009 0.09% 0.0008 0.0233
0.9749 16:04:24 - - 0.0006 0.06% 0.0009 0.09% 0.0026 0.0251
0.9749 16:04:22 0.0012 0.12% 0.0006 0.06% 0.0009 0.09% 0.0026 0.0251
0.9761 15:43:52 0.0006 0.06% 0.0006 0.06% 0.0003 0.03% 0.0014 0.0239
0.9767 15:23:01 0.0001 0.01% 0.0012 0.12% 0.0009 0.09% 0.0008 0.0233
0.9766 15:03:59 - - 0.0011 0.11% 0.0008 0.08% 0.0009 0.0234
0.9766 15:03:58 0.0006 0.06% 0.0011 0.11% 0.0008 0.08% 0.0009 0.0234
0.9772 14:43:53 0.0005 0.05% 0.0017 0.17% 0.0014 0.14% 0.0003 0.0228
0.9767 14:04:10 - - 0.0012 0.12% 0.0009 0.09% 0.0008 0.0233
0.9767 14:04:04 0.0003 0.03% 0.0012 0.12% 0.0009 0.09% 0.0008 0.0233
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی