خبر

پوند انگلیس / روپیه هند

GBP/INR Ask
نرخ فعلی:: 104.677 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 104.677 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 104.677 -

واحد پولی : -

کشور : بریتانیا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی