پوند انگلیس / لمپیرا هندوراس

GBP/HNL Ask
نرخ فعلی:: 33.175 1.06
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 33.175 1.06
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 33.175 1.06
واحد پولی : -
کشور : بریتانیا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

پوند انگلیس / لمپیرا هندوراس در روز جاری

۱۳:۴۳:۵۵
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
33.175 13:43:55 0.005 0.02% 0.35 1.06% 0.073 0.22% 0.343 0.175
33.17 13:23:29 0.009 0.03% 0.355 1.07% 0.078 0.24% 0.348 0.17
33.161 13:03:57 - - 0.364 1.10% 0.087 0.26% 0.357 0.161
33.161 13:03:57 0.002 0.01% 0.364 1.10% 0.087 0.26% 0.357 0.161
33.163 12:37:57 - - 0.362 1.09% 0.085 0.26% 0.355 0.163
33.163 12:37:57 0.068 0.21% 0.362 1.09% 0.085 0.26% 0.355 0.163
33.231 12:04:37 - - 0.294 0.88% 0.017 0.05% 0.287 0.231
33.231 12:04:36 0.015 0.05% 0.294 0.88% 0.017 0.05% 0.287 0.231
33.216 11:43:45 0.029 0.09% 0.309 0.93% 0.032 0.10% 0.302 0.216
33.245 11:23:33 0.003 0.01% 0.28 0.84% 0.003 0.01% 0.273 0.245
33.248 11:03:46 - - 0.277 0.83% - - 0.27 0.248
33.248 11:03:46 0.036 0.11% 0.277 0.83% - - 0.27 0.248
33.284 10:43:53 0.017 0.05% 0.241 0.72% 0.036 0.11% 0.234 0.284
33.267 10:22:58 0.019 0.06% 0.258 0.78% 0.019 0.06% 0.251 0.267
33.248 10:03:42 - - 0.277 0.83% - - 0.27 0.248
33.248 10:03:40 0.015 0.05% 0.277 0.83% - - 0.27 0.248
33.233 09:43:37 0.022 0.07% 0.292 0.88% 0.015 0.05% 0.285 0.233
33.255 09:03:33 - - 0.27 0.81% 0.007 0.02% 0.263 0.255
33.255 09:03:33 0.012 0.04% 0.27 0.81% 0.007 0.02% 0.263 0.255
33.267 08:43:50 0.007 0.02% 0.258 0.78% 0.019 0.06% 0.251 0.267
33.274 08:22:49 0.01 0.03% 0.251 0.75% 0.026 0.08% 0.244 0.274
33.264 08:03:13 - - 0.261 0.78% 0.016 0.05% 0.254 0.264
33.264 08:03:10 0.001 - 0.261 0.78% 0.016 0.05% 0.254 0.264
33.265 07:22:49 0.002 0.01% 0.26 0.78% 0.017 0.05% 0.253 0.265
33.267 07:02:53 - - 0.258 0.78% 0.019 0.06% 0.251 0.267
33.267 07:02:53 0.002 0.01% 0.258 0.78% 0.019 0.06% 0.251 0.267
33.269 06:43:46 0.005 0.02% 0.256 0.77% 0.021 0.06% 0.249 0.269
33.264 06:22:51 0.002 0.01% 0.261 0.78% 0.016 0.05% 0.254 0.264
33.262 06:03:01 - - 0.263 0.79% 0.014 0.04% 0.256 0.262
33.262 06:03:01 0.002 0.01% 0.263 0.79% 0.014 0.04% 0.256 0.262
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی