خبر

پوند / دلار کانادا

GBP/CAD Ask
نرخ فعلی:: 1.6545 0.12
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 1.6545 0.12

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 1.6545 0.12

واحد پولی : -

کشور : بریتانیا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی