خبر

پوند / دلار استرالیا

GBP/AUD Ask
نرخ فعلی:: 1.9402 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 1.9402 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 1.9402 -

واحد پولی : -

کشور : بریتانیا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی