پوند انگلیس / افغانی افغانستان

GBP/AFN Ask
نرخ فعلی:: 118.2403 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 118.2403 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 118.2403 -
واحد پولی : -
کشور : بریتانیا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
AUD/BWP Ask 8.1575 ۰۲:۰۲:۵۲ 0.0238 0.29% 8.1689 8.0817 8.1558 0.1575 8.1457 8.2727
AZN/TRY Ask 5.1865 ۰۲:۲۲:۳۵ 0.0882 1.73% 5.1966 5.0882 5.1054 0.1865 5.1128 5.1128
BTC/INR Ask 2,550,040 ۱۰ تیر - - 2,550,040 2,550,040 0 - - -
CAD/BWP Ask 8.8319 ۰۲:۲۲:۳۶ 0.062 0.71% 8.8467 8.7402 8.7934 0.1681 8.779 9.0266
CNY/DZD Ask 21.28 ۰۲:۲۲:۳۶ 0.007 0.03% 21.326 21.248 21.27 0.28 21.302 21.302
DOG/EUSD Ask 0.2789 ۸ شهریور - - 0.29 0.2718 0 - - 0.293
HOT/USD Ask 0.0107 ۸ شهریور - - 0.0112 0.0106 0 - - 0.0111
HRK/TRY Ask 137.8514 ۰۲:۲۲:۳۸ 2.8642 2.12% 137.9068 134.7606 135.3862 4.8514 135.4046 135.4046
INR/KZT Ask 5.768 ۰۱:۴۴:۳۲ 0.0175 0.30% 5.7953 5.7568 5.7947 0.232 5.7941 5.8504
INR/RON Ask 0.0571 ۰۲:۰۲:۵۹ 0.0002 0.35% 0.0574 0.0571 0.0572 - 0.0573 0.0573
LIN/KUSD Ask 25.1259 ۸ شهریور - - 25.993 24.356 0 0.8741 - 26.6002
LUN/AUSD Ask 35.3425 ۸ شهریور - - 35.6883 32.2838 0 3.3425 - 35.3425
NGN/XOF Ask 1.3717 ۲۳:۴۴:۰۱ 0.0007 0.05% 1.3876 1.3698 1.3723 0.3717 1.371 1.371
PLN/BGN Ask 4.2462 ۰۲:۲۲:۳۵ 0.0087 0.21% 4.2535 4.2209 4.2516 0.2462 4.2597 4.3464
RON/HUF Ask 72.0634 ۰۲:۲۲:۳۸ 0.7497 1.05% 72.1033 71.2508 71.5564 1.0634 71.5614 71.5614
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی