Fondo Profuturo SB2 SA de CV S.I.E.F.R. A2

Fondo Profuturo SB2 SA de CV S.I.E.F.R. A2
نرخ فعلی:: 12.2 0
صندوق های سرمایه گذاری مکزیک
نرخ فعلی: : 12.2 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 12.2 0
واحد پولی : -
کشور : مکزیک
شاخه : صندوق های سرمایه گذاری مکزیک
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
Accivalmex Alta Rentabilidad SA de CV S.I.R.V. B0- 346.413 ۳ مرداد - - 346.413 346.413 0 0.413 - 346.413
Accivalmex Alta Rentabilidad SA de CV S.I.R.V. C0- 347.417 ۳ مرداد - - 347.417 347.417 0 0.417 - 347.417
Accivalmex Patrimonial SA de CV S.I.R.V. B0-B 206.177 ۳ مرداد - - 206.177 206.177 0 0.177 - 206.177
Accivalmex Patrimonial SA de CV S.I.R.V. C0-B 207.617 ۳ مرداد - - 207.617 207.617 0 0.383 - 207.617
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.578 ۹ مرداد - - 2.578 2.578 0 0.422 2.578 2.578
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.578 ۸ مرداد - - 2.578 2.578 0 0.422 2.578 2.578
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.407 ۵ مرداد - - 2.407 2.407 0 0.407 2.407 2.407
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.49 ۸ مرداد - - 2.49 2.49 0 0.49 2.49 2.49
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.443 ۸ مرداد - - 2.443 2.443 0 0.443 2.443 2.443
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.405 ۷ مرداد - - 2.405 2.405 0 0.405 2.405 2.405
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.353 ۵ مرداد - - 2.353 2.353 0 0.353 2.353 2.353
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.35 ۶ مرداد - - 2.35 2.35 0 0.35 2.35 2.35
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.731 ۸ مرداد - - 2.731 2.731 0 0.269 2.731 2.731
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.459 ۵ مرداد - - 2.459 2.459 0 0.459 2.459 2.459
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.47 ۵ مرداد - - 2.47 2.47 0 0.47 2.47 2.47
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی