Facebook

Facebook
نرخ فعلی:: 222.55 0
بازار سهام اتریش
نرخ فعلی: : 222.55 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 222.55 0
واحد پولی : -
کشور : اتریش
شاخه : بازار سهام اتریش
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
1300 Smiles 7 ۵ مرداد - - 7 7 0 - 7 7.1
1st Group 0.023 ۶ مرداد - - 0.023 0.021 0 - 0.023 0.023
333D 0.002 ۲۱ تیر - - 0.002 0.002 0 - - 0.003
360 Capital Digital 1.76 ۶ مرداد - - 1.76 1.76 0 0.24 1.805 1.83
360 Capital Group 0.91 ۶ مرداد - - 0.91 0.895 0 0.09 0.91 0.92
360 Capital Industrial 3.78 ۶ مرداد - - 3.78 3.78 0 0.22 3.79 3.81
360 Capital Total Return Fund 0.955 ۶ مرداد - - 0.955 0.955 0 0.045 0.955 0.995
3D Oil Ltd 0.048 ۶ مرداد - - 0.048 0.048 0 - 0.048 0.055
3D Resources Ltd 0.004 ۴ مرداد - - 0.004 0.004 0 - 0.005 0.005
3M 142.92 ۱۵ اردیبهشت - - 143.92 142.92 0 - - -
3P Learning Ltd 1.24 ۶ مرداد - - 1.24 1.24 0 0.24 1.25 1.32
4DS Memory 0.165 ۶ مرداد - - 0.165 0.165 0 - 0.165 0.165
88 Energy 0.039 ۶ مرداد - - 0.039 0.038 0 - 0.039 0.043
8Common 0.11 ۳۰ تیر - - 0.11 0.11 0 - - 0.142
8I Holdings Ltd 0.25 ۵ مرداد - - 0.25 0.25 0 - 0.255 0.32
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی