یورو / پزو اوروگوئه

EUR/UYU Ask
نرخ فعلی:: 53.578 0.08
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 53.578 0.08
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 53.578 0.08
واحد پولی : -
کشور : منطقه اروپا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۰۴:۰۰:۵۸

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
53.578 04:00:58 - - 0.044 0.08% 0.04 0.07% 0.493 0.578
53.578 04:00:56 0.888 1.69% 0.044 0.08% 0.04 0.07% 0.493 0.578
52.69 03:56:10 0.875 1.66% 0.844 1.60% 0.848 1.61% 0.395 0.31
53.565 03:42:27 0.875 1.66% 0.031 0.06% 0.027 0.05% 0.48 0.565
52.69 03:35:13 - - 0.844 1.60% 0.848 1.61% 0.395 0.31
52.69 03:35:11 0.857 1.63% 0.844 1.60% 0.848 1.61% 0.395 0.31
53.547 03:21:29 0.857 1.63% 0.013 0.02% 0.009 0.02% 0.462 0.547
52.69 03:07:12 0.861 1.63% 0.844 1.60% 0.848 1.61% 0.395 0.31
53.551 03:00:54 - - 0.017 0.03% 0.013 0.02% 0.466 0.551
53.551 03:00:52 0.861 1.63% 0.017 0.03% 0.013 0.02% 0.466 0.551
52.69 02:42:12 0.861 1.63% 0.844 1.60% 0.848 1.61% 0.395 0.31
53.551 02:21:31 0.005 0.01% 0.017 0.03% 0.013 0.02% 0.466 0.551
53.556 02:01:17 - - 0.022 0.04% 0.018 0.03% 0.471 0.556
53.556 02:01:13 0.866 1.64% 0.022 0.04% 0.018 0.03% 0.471 0.556
52.69 01:56:09 0.87 1.65% 0.844 1.60% 0.848 1.61% 0.395 0.31
53.56 01:42:29 0.87 1.65% 0.026 0.05% 0.022 0.04% 0.475 0.56
52.69 01:28:10 0.848 1.61% 0.844 1.60% 0.848 1.61% 0.395 0.31
53.538 01:21:28 0.848 1.61% 0.004 0.01% - - 0.453 0.538
52.69 01:07:10 0.848 1.61% 0.844 1.60% 0.848 1.61% 0.395 0.31
53.538 01:00:51 0.848 1.61% 0.004 0.01% - - 0.453 0.538
52.69 01:00:21 0.844 1.60% 0.844 1.60% 0.848 1.61% 0.395 0.31
53.534 00:42:36 0.004 0.01% - - 0.004 0.01% 0.449 0.534
53.538 00:21:39 - - 0.004 0.01% - - 0.453 0.538
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی