یورو / پزو اوروگوئه

EUR/UYU Ask
نرخ فعلی:: 50.314 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 50.314 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 50.314 -
واحد پولی : -
کشور : منطقه اروپا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

یورو / پزو اوروگوئه در روز جاری

۱۷:۴۲:۳۱
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
50.314 17:42:31 0.695 1.38% - - 0.723 1.44% - 0.314
51.009 17:22:50 0.007 0.01% 0.695 1.38% 0.028 0.05% 0.695 1.009
51.002 17:03:07 - - 0.688 1.37% 0.035 0.07% 0.688 1.002
51.002 17:02:59 0.688 1.37% 0.688 1.37% 0.035 0.07% 0.688 1.002
50.314 16:56:28 0.671 1.33% - - 0.723 1.44% - 0.314
50.985 16:43:39 0.671 1.33% 0.671 1.33% 0.052 0.10% 0.671 0.985
50.314 16:28:27 0.684 1.36% - - 0.723 1.44% - 0.314
50.998 16:22:43 0.684 1.36% 0.684 1.36% 0.039 0.08% 0.684 0.998
50.314 16:07:29 0.653 1.30% - - 0.723 1.44% - 0.314
50.967 16:02:41 - - 0.653 1.30% 0.07 0.14% 0.653 0.967
50.967 16:02:39 0.004 0.01% 0.653 1.30% 0.07 0.14% 0.653 0.967
50.963 15:43:34 0.649 1.29% 0.649 1.29% 0.074 0.15% 0.649 0.963
50.314 15:35:33 - - - - 0.723 1.44% - 0.314
50.314 15:35:33 0.701 1.39% - - 0.723 1.44% - 0.314
51.015 15:22:47 0.701 1.39% 0.701 1.39% 0.022 0.04% 0.701 1.015
50.314 15:14:27 0.701 1.39% - - 0.723 1.44% - 0.314
51.015 15:03:03 - - 0.701 1.39% 0.022 0.04% 0.701 1.015
51.015 15:02:58 0.701 1.39% 0.701 1.39% 0.022 0.04% 0.701 1.015
50.314 14:49:32 0.697 1.39% - - 0.723 1.44% - 0.314
51.011 14:43:37 0.697 1.39% 0.697 1.39% 0.026 0.05% 0.697 1.011
50.314 14:21:33 0.697 1.39% - - 0.723 1.44% - 0.314
51.011 14:02:53 - - 0.697 1.39% 0.026 0.05% 0.697 1.011
51.011 14:02:53 0.697 1.39% 0.697 1.39% 0.026 0.05% 0.697 1.011
50.314 13:56:30 0.706 1.40% - - 0.723 1.44% - 0.314
51.02 13:43:47 0.706 1.40% 0.706 1.40% 0.017 0.03% 0.706 1.02
50.314 13:35:35 - - - - 0.723 1.44% - 0.314
50.314 13:35:34 0.692 1.38% - - 0.723 1.44% - 0.314
51.006 13:22:34 0.692 1.38% 0.692 1.38% 0.031 0.06% 0.692 1.006
50.314 13:07:30 0.684 1.36% - - 0.723 1.44% - 0.314
50.998 13:02:55 - - 0.684 1.36% 0.039 0.08% 0.684 0.998
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی