خبر

یورو / دلار آمریکا

EUR/USD Bid
نرخ فعلی:: 1.0906 -
بازار مبادلات ارزی / عرضه

نرخ فعلی: : 1.0906 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 1.0906 -

واحد پولی : -

کشور : منطقه اروپا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / عرضه

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی