یورو / دلار

EUR/USD Ask
نرخ فعلی:: 1.193 0.04
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 1.193 0.04
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1.193 0.04
واحد پولی : -
کشور : منطقه اروپا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۲۰:۲۴:۱۲

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
1.193 20:24:12 0.0004 0.03% 0.0005 0.04% 0.0005 0.04% 0.0018 0.193
1.1934 20:14:22 0.0003 0.03% 0.0009 0.08% 0.0009 0.08% 0.0014 0.1934
1.1931 20:11:12 0.0001 0.01% 0.0006 0.05% 0.0006 0.05% 0.0017 0.1931
1.1932 20:08:13 0.0001 0.01% 0.0007 0.06% 0.0007 0.06% 0.0016 0.1932
1.1931 20:07:58 0.0001 0.01% 0.0006 0.05% 0.0006 0.05% 0.0017 0.1931
1.1932 20:03:15 0.0001 0.01% 0.0007 0.06% 0.0007 0.06% 0.0016 0.1932
1.1931 20:01:17 0.0002 0.02% 0.0006 0.05% 0.0006 0.05% 0.0017 0.1931
1.1933 20:00:43 - - 0.0008 0.07% 0.0008 0.07% 0.0015 0.1933
1.1933 20:00:41 0.0003 0.03% 0.0008 0.07% 0.0008 0.07% 0.0015 0.1933
1.193 19:57:10 0.0003 0.03% 0.0005 0.04% 0.0005 0.04% 0.0018 0.193
1.1933 19:56:22 0.0003 0.03% 0.0008 0.07% 0.0008 0.07% 0.0015 0.1933
1.193 19:55:12 - - 0.0005 0.04% 0.0005 0.04% 0.0018 0.193
1.193 19:55:12 0.0001 0.01% 0.0005 0.04% 0.0005 0.04% 0.0018 0.193
1.1929 19:52:12 0.0003 0.03% 0.0004 0.03% 0.0004 0.03% 0.0019 0.1929
1.1932 19:50:13 - - 0.0007 0.06% 0.0007 0.06% 0.0016 0.1932
1.1932 19:50:12 0.0001 0.01% 0.0007 0.06% 0.0007 0.06% 0.0016 0.1932
1.1933 19:49:17 0.0001 0.01% 0.0008 0.07% 0.0008 0.07% 0.0015 0.1933
1.1934 19:43:11 0.0003 0.03% 0.0009 0.08% 0.0009 0.08% 0.0014 0.1934
1.1931 19:42:58 0.0001 0.01% 0.0006 0.05% 0.0006 0.05% 0.0017 0.1931
1.193 19:37:12 0.0002 0.02% 0.0005 0.04% 0.0005 0.04% 0.0018 0.193
1.1928 19:36:19 - - 0.0003 0.03% 0.0003 0.03% 0.002 0.1928
1.1928 19:36:15 0.0002 0.02% 0.0003 0.03% 0.0003 0.03% 0.002 0.1928
1.1926 19:33:12 0.0001 0.01% 0.0001 0.01% 0.0001 0.01% 0.0022 0.1926
1.1927 19:30:16 - - 0.0002 0.02% 0.0002 0.02% 0.0021 0.1927
1.1927 19:30:16 0.0005 0.04% 0.0002 0.02% 0.0002 0.02% 0.0021 0.1927
1.1922 19:29:09 0.0006 0.05% 0.0003 0.03% 0.0003 0.03% 0.0026 0.1922
1.1928 19:28:51 0.0006 0.05% 0.0003 0.03% 0.0003 0.03% 0.002 0.1928
1.1922 19:27:10 0.0004 0.03% 0.0003 0.03% 0.0003 0.03% 0.0026 0.1922
1.1926 19:23:11 0.0004 0.03% 0.0001 0.01% 0.0001 0.01% 0.0022 0.1926
1.193 19:22:11 0.0002 0.02% 0.0005 0.04% 0.0005 0.04% 0.0018 0.193
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی