خبر

یورو / بات تایلند

EUR/THB Ask
نرخ فعلی:: 39.043 0.25
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 39.043 0.25

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 39.043 0.25

واحد پولی : -

کشور : منطقه اروپا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی