خبر

یورو / بات تایلند

EUR/THB Ask
نرخ فعلی:: 38.923 0.08
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 38.923 0.08

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 38.923 0.08

واحد پولی : -

کشور : منطقه اروپا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی