خبر

یورو / لیلانگنی سویس

EUR/SZL Ask
نرخ فعلی:: 19.311 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 19.311 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 19.311 -

واحد پولی : -

کشور : منطقه اروپا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی