یورو / روپیه نپال

EUR/NPR Ask
نرخ فعلی:: 139.41 0.13
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 139.41 0.13
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 139.41 0.13
واحد پولی : -
کشور : منطقه اروپا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

یورو / روپیه نپال در روز جاری

۱۹:۰۳:۱۰
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
139.41 19:03:10 - - 0.178 0.13% 0.142 0.10% 0.886 0.59
139.41 19:03:09 0.216 0.15% 0.178 0.13% 0.142 0.10% 0.886 0.59
139.626 18:43:43 0.108 0.08% 0.394 0.28% 0.358 0.26% 0.67 0.374
139.518 18:22:58 0.084 0.06% 0.286 0.21% 0.25 0.18% 0.778 0.482
139.602 18:03:27 - - 0.37 0.27% 0.334 0.24% 0.694 0.398
139.602 18:03:21 0.024 0.02% 0.37 0.27% 0.334 0.24% 0.694 0.398
139.578 17:22:57 0.096 0.07% 0.346 0.25% 0.31 0.22% 0.718 0.422
139.482 17:03:41 - - 0.25 0.18% 0.214 0.15% 0.814 0.518
139.482 17:03:34 0.012 0.01% 0.25 0.18% 0.214 0.15% 0.814 0.518
139.47 16:43:46 0.024 0.02% 0.238 0.17% 0.202 0.15% 0.826 0.53
139.446 16:22:52 0.072 0.05% 0.214 0.15% 0.178 0.13% 0.85 0.554
139.374 15:43:42 0.132 0.09% 0.142 0.10% 0.106 0.08% 0.922 0.626
139.506 15:22:53 0.024 0.02% 0.274 0.20% 0.238 0.17% 0.79 0.494
139.53 15:03:31 - - 0.298 0.21% 0.262 0.19% 0.766 0.47
139.53 15:03:20 0.024 0.02% 0.298 0.21% 0.262 0.19% 0.766 0.47
139.506 14:43:50 0.024 0.02% 0.274 0.20% 0.238 0.17% 0.79 0.494
139.53 14:03:01 - - 0.298 0.21% 0.262 0.19% 0.766 0.47
139.53 14:03:01 0.012 0.01% 0.298 0.21% 0.262 0.19% 0.766 0.47
139.518 13:43:54 0.129 0.09% 0.286 0.21% 0.25 0.18% 0.778 0.482
139.389 13:22:40 0.036 0.03% 0.157 0.11% 0.121 0.09% 0.907 0.611
139.353 13:03:07 - - 0.121 0.09% 0.085 0.06% 0.943 0.647
139.353 13:03:07 0.103 0.07% 0.121 0.09% 0.085 0.06% 0.943 0.647
139.25 12:22:47 0.023 0.02% 0.018 0.01% 0.018 0.01% 1.046 0.75
139.227 12:03:47 - - 0.005 - 0.041 0.03% 1.069 0.773
139.227 12:03:43 0.035 0.03% 0.005 - 0.041 0.03% 1.069 0.773
139.262 11:43:39 0.001 - 0.03 0.02% 0.006 - 1.034 0.738
139.263 11:22:45 0.059 0.04% 0.031 0.02% 0.005 - 1.033 0.737
139.204 11:02:49 - - 0.028 0.02% 0.064 0.05% 1.092 0.796
139.204 11:02:47 0.033 0.02% 0.028 0.02% 0.064 0.05% 1.092 0.796
139.237 10:43:53 0.023 0.02% 0.005 - 0.031 0.02% 1.059 0.763
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی