یورو / پزوی مکزیک

EUR/MXN Ask
نرخ فعلی:: 23.4337 0.04
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 23.4337 0.04
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 23.4337 0.04
واحد پولی : -
کشور : منطقه اروپا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

یورو / پزوی مکزیک در روز جاری

۱۸:۲۲:۵۸
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
23.4337 18:22:58 0.0011 - 0.0088 0.04% 0.0031 0.01% 0.1718 0.5663
23.4348 18:03:29 - - 0.0099 0.04% 0.002 0.01% 0.1707 0.5652
23.4348 18:03:17 0.0216 0.09% 0.0099 0.04% 0.002 0.01% 0.1707 0.5652
23.4132 17:23:04 0.0021 0.01% 0.0117 0.05% 0.0236 0.10% 0.1923 0.5868
23.4111 17:03:52 - - 0.0138 0.06% 0.0257 0.11% 0.1944 0.5889
23.4111 17:03:49 0.0077 0.03% 0.0138 0.06% 0.0257 0.11% 0.1944 0.5889
23.4188 16:43:40 0.0028 0.01% 0.0061 0.03% 0.018 0.08% 0.1867 0.5812
23.4216 16:23:00 0.0188 0.08% 0.0033 0.01% 0.0152 0.06% 0.1839 0.5784
23.4028 16:03:58 - - 0.0221 0.09% 0.034 0.15% 0.2027 0.5972
23.4028 16:03:57 0.0078 0.03% 0.0221 0.09% 0.034 0.15% 0.2027 0.5972
23.4106 15:43:59 0.0068 0.03% 0.0143 0.06% 0.0262 0.11% 0.1949 0.5894
23.4174 15:22:52 0.0158 0.07% 0.0075 0.03% 0.0194 0.08% 0.1881 0.5826
23.4016 15:03:36 - - 0.0233 0.10% 0.0352 0.15% 0.2039 0.5984
23.4016 15:03:36 0.0084 0.04% 0.0233 0.10% 0.0352 0.15% 0.2039 0.5984
23.41 14:43:44 0.0121 0.05% 0.0149 0.06% 0.0268 0.11% 0.1955 0.59
23.4221 14:03:57 - - 0.0028 0.01% 0.0147 0.06% 0.1834 0.5779
23.4221 14:03:57 0.0121 0.05% 0.0028 0.01% 0.0147 0.06% 0.1834 0.5779
23.41 13:43:48 0.0043 0.02% 0.0149 0.06% 0.0268 0.11% 0.1955 0.59
23.4057 13:22:58 0.0122 0.05% 0.0192 0.08% 0.0311 0.13% 0.1998 0.5943
23.3935 13:03:40 - - 0.0314 0.13% 0.0433 0.19% 0.212 0.6065
23.3935 13:03:40 0.0316 0.14% 0.0314 0.13% 0.0433 0.19% 0.212 0.6065
23.4251 12:23:04 0.0063 0.03% 0.0002 - 0.0117 0.05% 0.1804 0.5749
23.4314 12:04:27 - - 0.0065 0.03% 0.0054 0.02% 0.1741 0.5686
23.4314 12:04:27 0.0209 0.09% 0.0065 0.03% 0.0054 0.02% 0.1741 0.5686
23.4523 11:43:38 0.0005 - 0.0274 0.12% 0.0155 0.07% 0.1532 0.5477
23.4518 11:22:59 0.0086 0.04% 0.0269 0.11% 0.015 0.06% 0.1537 0.5482
23.4432 11:02:58 - - 0.0183 0.08% 0.0064 0.03% 0.1623 0.5568
23.4432 11:02:58 0.0176 0.08% 0.0183 0.08% 0.0064 0.03% 0.1623 0.5568
23.4256 10:43:36 0.005 0.02% 0.0007 - 0.0112 0.05% 0.1799 0.5744
23.4206 10:22:47 0.0073 0.03% 0.0043 0.02% 0.0162 0.07% 0.1849 0.5794
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی