خبر

یورو / اوگویا موریتانا

EUR/MRO Ask
نرخ فعلی:: 38.088 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 38.088 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 38.088 -

واحد پولی : -

کشور : منطقه اروپا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی