خبر

یورو / لئو مولداوی

EUR/MDL Ask
نرخ فعلی:: 20.45 0.2
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 20.45 0.2

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 20.45 0.2

واحد پولی : -

کشور : منطقه اروپا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی