خبر

یورو / دلار جزایر کیمن

EUR/KYD Ask
نرخ فعلی:: 0.9021 0.62
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.9021 0.62

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.9021 0.62

واحد پولی : -

کشور : منطقه اروپا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی