خبر

یورو / دینار کویت

EUR/KWD Ask
نرخ فعلی:: 0.334 0.24
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.334 0.24

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.334 0.24

واحد پولی : -

کشور : منطقه اروپا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی