خبر

یورو / وون کره جنوبی

EUR/KRW Ask
نرخ فعلی:: 1,481.09 0.05
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 1,481.09 0.05

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 1,481.09 0.05

واحد پولی : -

کشور : منطقه اروپا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی