خبر

یورو / شیلینگ کنیا

EUR/KES Ask
نرخ فعلی:: 140.83 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 140.83 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 140.83 -

واحد پولی : -

کشور : منطقه اروپا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی