خبر

یورو / ین ژاپن

EUR/JPY Ask
نرخ فعلی:: 172.23 0.01
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 172.23 0.01

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 172.23 0.01

واحد پولی : -

کشور : منطقه اروپا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی