خبر

یورو / ین ژاپن

EUR/JPY Ask
نرخ فعلی:: 157.78 0.09
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 157.78 0.09

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 157.78 0.09

واحد پولی : -

کشور : منطقه اروپا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی