خبر

یورو / دینار اردن

EUR/JOD Ask
نرخ فعلی:: 0.767 0.26
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.767 0.26

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.767 0.26

واحد پولی : -

کشور : منطقه اروپا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی