خبر

یورو / فورینت مجارستان

EUR/HUF Ask
نرخ فعلی:: 395.624 0.04
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 395.624 0.04

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 395.624 0.04

واحد پولی : -

کشور : منطقه اروپا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی