خبر

یورو / گورده هایتی

EUR/HTG Ask
نرخ فعلی:: 144.36 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 144.36 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 144.36 -

واحد پولی : -

کشور : منطقه اروپا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی