یورو / لمپیرا هندوراس

EUR/HNL Ask
نرخ فعلی:: 29.1921 0.09
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 29.1921 0.09
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 29.1921 0.09
واحد پولی : -
کشور : منطقه اروپا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۵:۴۳:۰۵

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
29.1921 15:43:05 0.0169 0.06% 0.0251 0.09% 0.0251 0.09% 0.2399 0.1921
29.209 14:43:24 0.0024 0.01% 0.0082 0.03% 0.0082 0.03% 0.223 0.209
29.2066 14:22:19 0.0024 0.01% 0.0106 0.04% 0.0106 0.04% 0.2254 0.2066
29.209 14:03:26 - - 0.0082 0.03% 0.0082 0.03% 0.223 0.209
29.209 14:03:20 0.0024 0.01% 0.0082 0.03% 0.0082 0.03% 0.223 0.209
29.2066 13:21:56 0.0048 0.02% 0.0106 0.04% 0.0106 0.04% 0.2254 0.2066
29.2114 13:07:58 0.0048 0.02% 0.0058 0.02% 0.0058 0.02% 0.2206 0.2114
29.2066 12:43:27 0.0144 0.05% 0.0106 0.04% 0.0106 0.04% 0.2254 0.2066
29.221 12:22:14 0.0096 0.03% 0.0038 0.01% 0.0038 0.01% 0.211 0.221
29.2114 12:07:56 0.0072 0.02% 0.0058 0.02% 0.0058 0.02% 0.2206 0.2114
29.2042 11:42:59 0.0096 0.03% 0.013 0.04% 0.013 0.04% 0.2278 0.2042
29.2138 11:22:16 0.0145 0.05% 0.0034 0.01% 0.0034 0.01% 0.2182 0.2138
29.1993 11:01:58 - - 0.0179 0.06% 0.0179 0.06% 0.2327 0.1993
29.1993 11:01:58 0.0048 0.02% 0.0179 0.06% 0.0179 0.06% 0.2327 0.1993
29.1945 10:42:55 0.0024 0.01% 0.0227 0.08% 0.0227 0.08% 0.2375 0.1945
29.1969 10:21:51 0.0048 0.02% 0.0203 0.07% 0.0203 0.07% 0.2351 0.1969
29.1921 10:07:50 0.0024 0.01% 0.0251 0.09% 0.0251 0.09% 0.2399 0.1921
29.1897 09:42:50 0.0048 0.02% 0.0275 0.09% 0.0275 0.09% 0.2423 0.1897
29.1849 09:21:43 0.0096 0.03% 0.0323 0.11% 0.0323 0.11% 0.2471 0.1849
29.1753 08:42:50 0.012 0.04% 0.0419 0.14% 0.0419 0.14% 0.2567 0.1753
29.1873 08:21:44 0.0024 0.01% 0.0299 0.10% 0.0299 0.10% 0.2447 0.1873
29.1897 07:42:38 0.0145 0.05% 0.0275 0.09% 0.0275 0.09% 0.2423 0.1897
29.2042 07:21:39 0.0072 0.02% 0.013 0.04% 0.013 0.04% 0.2278 0.2042
29.2114 07:01:19 - - 0.0058 0.02% 0.0058 0.02% 0.2206 0.2114
29.2114 07:01:19 0.0024 0.01% 0.0058 0.02% 0.0058 0.02% 0.2206 0.2114
29.2138 06:42:36 0.0024 0.01% 0.0034 0.01% 0.0034 0.01% 0.2182 0.2138
29.2162 06:01:33 - - 0.001 - 0.001 - 0.2158 0.2162
29.2162 06:01:33 0.0048 0.02% 0.001 - 0.001 - 0.2158 0.2162
29.221 05:42:36 0.0096 0.03% 0.0038 0.01% 0.0038 0.01% 0.211 0.221
29.2306 05:21:42 0.0073 0.02% 0.0134 0.05% 0.0134 0.05% 0.2014 0.2306
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی