یورو / پوند

EUR/GBP Ask
نرخ فعلی:: 0.8456 0.09
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.8456 0.09
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.8456 0.09
واحد پولی : -
کشور : منطقه اروپا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

یورو / پوند در روز جاری

۱۲:۲۳:۰۱
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.8456 12:23:01 0.0003 0.04% 0.0008 0.09% 0.0007 0.08% 0.0012 0.1544
0.8459 12:04:40 - - 0.0005 0.06% 0.0004 0.05% 0.0009 0.1541
0.8459 12:04:37 0.0003 0.04% 0.0005 0.06% 0.0004 0.05% 0.0009 0.1541
0.8456 11:43:30 0.0003 0.04% 0.0008 0.09% 0.0007 0.08% 0.0012 0.1544
0.8459 11:22:59 0.0004 0.05% 0.0005 0.06% 0.0004 0.05% 0.0009 0.1541
0.8455 11:09:00 0.0011 0.13% 0.0009 0.11% 0.0008 0.09% 0.0013 0.1545
0.8466 10:22:59 0.0001 0.01% 0.0002 0.02% 0.0003 0.04% 0.0002 0.1534
0.8465 10:03:46 - - 0.0001 0.01% 0.0002 0.02% 0.0003 0.1535
0.8465 10:03:41 0.0004 0.05% 0.0001 0.01% 0.0002 0.02% 0.0003 0.1535
0.8461 09:03:31 - - 0.0003 0.04% 0.0002 0.02% 0.0007 0.1539
0.8461 09:03:30 0.0001 0.01% 0.0003 0.04% 0.0002 0.02% 0.0007 0.1539
0.846 08:43:51 0.0001 0.01% 0.0004 0.05% 0.0003 0.04% 0.0008 0.154
0.8461 08:22:53 0.0001 0.01% 0.0003 0.04% 0.0002 0.02% 0.0007 0.1539
0.8462 08:03:07 - - 0.0002 0.02% 0.0001 0.01% 0.0006 0.1538
0.8462 08:03:01 0.0001 0.01% 0.0002 0.02% 0.0001 0.01% 0.0006 0.1538
0.8463 07:02:48 - - 0.0001 0.01% - - 0.0005 0.1537
0.8463 07:02:44 0.0004 0.05% 0.0001 0.01% - - 0.0005 0.1537
0.8459 06:43:49 0.0001 0.01% 0.0005 0.06% 0.0004 0.05% 0.0009 0.1541
0.8458 06:02:59 - - 0.0006 0.07% 0.0005 0.06% 0.001 0.1542
0.8458 06:02:58 0.0001 0.01% 0.0006 0.07% 0.0005 0.06% 0.001 0.1542
0.8459 05:43:41 0.0001 0.01% 0.0005 0.06% 0.0004 0.05% 0.0009 0.1541
0.8458 05:22:41 0.0001 0.01% 0.0006 0.07% 0.0005 0.06% 0.001 0.1542
0.8457 04:43:36 0.0002 0.02% 0.0007 0.08% 0.0006 0.07% 0.0011 0.1543
0.8459 04:02:52 - - 0.0005 0.06% 0.0004 0.05% 0.0009 0.1541
0.8459 04:02:51 0.0001 0.01% 0.0005 0.06% 0.0004 0.05% 0.0009 0.1541
0.8458 03:43:43 0.0004 0.05% 0.0006 0.07% 0.0005 0.06% 0.001 0.1542
0.8462 03:22:57 0.0003 0.04% 0.0002 0.02% 0.0001 0.01% 0.0006 0.1538
0.8459 03:03:46 - - 0.0005 0.06% 0.0004 0.05% 0.0009 0.1541
0.8459 03:03:42 0.0003 0.04% 0.0005 0.06% 0.0004 0.05% 0.0009 0.1541
0.8462 02:23:00 0.0001 0.01% 0.0002 0.02% 0.0001 0.01% 0.0006 0.1538
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی