خبر

یورو / پوند

EUR/GBP Ask
نرخ فعلی:: 0.8454 0.09
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.8454 0.09

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.8454 0.09

واحد پولی : -

کشور : منطقه اروپا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی