خبر

یورو / پوند

EUR/GBP Ask
نرخ فعلی:: 0.8509 0.01
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.8509 0.01

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.8509 0.01

واحد پولی : -

کشور : منطقه اروپا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی