یورو / دلار فیجی

EUR/FJD Ask
نرخ فعلی:: 2.5001 0.02
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 2.5001 0.02
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 2.5001 0.02
واحد پولی : -
کشور : منطقه اروپا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۰۸:۲۲:۵۸

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
2.5001 08:22:58 0.0002 0.01% 0.0006 0.02% 0.0006 0.02% 0.0054 0.5001
2.4999 08:04:37 - - 0.0008 0.03% 0.0008 0.03% 0.0056 0.4999
2.4999 08:04:35 0.0006 0.02% 0.0008 0.03% 0.0008 0.03% 0.0056 0.4999
2.5005 07:03:53 - - 0.0002 0.01% 0.0002 0.01% 0.005 0.5005
2.5005 07:03:52 0.001 0.04% 0.0002 0.01% 0.0002 0.01% 0.005 0.5005
2.4995 06:43:43 0.0004 0.02% 0.0012 0.05% 0.0012 0.05% 0.006 0.4995
2.4991 06:22:46 0.0002 0.01% 0.0016 0.06% 0.0016 0.06% 0.0064 0.4991
2.4993 06:03:56 - - 0.0014 0.06% 0.0014 0.06% 0.0062 0.4993
2.4993 06:03:56 0.0002 0.01% 0.0014 0.06% 0.0014 0.06% 0.0062 0.4993
2.4995 05:43:50 0.0002 0.01% 0.0012 0.05% 0.0012 0.05% 0.006 0.4995
2.4997 05:03:58 - - 0.001 0.04% 0.001 0.04% 0.0058 0.4997
2.4997 05:03:57 0.0256 1.02% 0.001 0.04% 0.001 0.04% 0.0058 0.4997
2.5253 04:43:41 0.0248 0.99% 0.0246 0.98% 0.0246 0.98% 0.0198 0.5253
2.5005 04:03:58 - - 0.0002 0.01% 0.0002 0.01% 0.005 0.5005
2.5005 04:03:58 0.0002 0.01% 0.0002 0.01% 0.0002 0.01% 0.005 0.5005
2.5003 03:43:43 0.0002 0.01% 0.0004 0.02% 0.0004 0.02% 0.0052 0.5003
2.5001 03:03:58 - - 0.0006 0.02% 0.0006 0.02% 0.0054 0.5001
2.5001 03:03:54 0.0002 0.01% 0.0006 0.02% 0.0006 0.02% 0.0054 0.5001
2.4999 02:23:10 0.0002 0.01% 0.0008 0.03% 0.0008 0.03% 0.0056 0.4999
2.5001 02:04:49 - - 0.0006 0.02% 0.0006 0.02% 0.0054 0.5001
2.5001 02:04:49 0.0002 0.01% 0.0006 0.02% 0.0006 0.02% 0.0054 0.5001
2.4999 01:43:56 0.0006 0.02% 0.0008 0.03% 0.0008 0.03% 0.0056 0.4999
2.4993 01:23:59 0.0002 0.01% 0.0014 0.06% 0.0014 0.06% 0.0062 0.4993
2.4995 01:05:20 - - 0.0012 0.05% 0.0012 0.05% 0.006 0.4995
2.4995 01:05:16 0.0016 0.06% 0.0012 0.05% 0.0012 0.05% 0.006 0.4995
2.5011 00:44:11 0.0004 0.02% 0.0004 0.02% 0.0004 0.02% 0.0044 0.5011
2.5007 00:38:37 - - - - - - 0.0048 0.5007
2.5007 00:38:33 - - - - - - 0.0048 0.5007
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی