خبر

یورو / کرون دانمارک

EUR/DKK Ask
نرخ فعلی:: 7.4601 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 7.4601 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 7.4601 -

واحد پولی : -

کشور : منطقه اروپا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی