خبر

یورو / فرانک جیبوتی

EUR/DJF Ask
نرخ فعلی:: 195.48 0.33
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 195.48 0.33

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 195.48 0.33

واحد پولی : -

کشور : منطقه اروپا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی