یورو / دلار باهاماس

EUR/BSD Ask
نرخ فعلی:: 1.161 0.02
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 1.161 0.02
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1.161 0.02
واحد پولی : -
کشور : منطقه اروپا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

یورو / دلار باهاماس در روز جاری

۱۷:۲۳:۰۰
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
1.161 17:23:00 0.0007 0.06% 0.0002 0.02% 0.0002 0.02% 0.0043 0.161
1.1617 17:03:45 - - 0.0005 0.04% 0.0005 0.04% 0.0036 0.1617
1.1617 17:03:41 0.0005 0.04% 0.0005 0.04% 0.0005 0.04% 0.0036 0.1617
1.1622 16:43:38 0.0007 0.06% 0.001 0.09% 0.001 0.09% 0.0031 0.1622
1.1615 16:22:58 0.0002 0.02% 0.0003 0.03% 0.0003 0.03% 0.0038 0.1615
1.1617 16:03:55 - - 0.0005 0.04% 0.0005 0.04% 0.0036 0.1617
1.1617 16:03:53 0.0001 0.01% 0.0005 0.04% 0.0005 0.04% 0.0036 0.1617
1.1618 15:43:58 0.0003 0.03% 0.0006 0.05% 0.0006 0.05% 0.0035 0.1618
1.1621 15:22:50 0.0004 0.03% 0.0009 0.08% 0.0009 0.08% 0.0032 0.1621
1.1625 14:43:42 0.0006 0.05% 0.0013 0.11% 0.0013 0.11% 0.0028 0.1625
1.1619 13:43:46 0.0002 0.02% 0.0007 0.06% 0.0007 0.06% 0.0034 0.1619
1.1617 13:22:57 0.0005 0.04% 0.0005 0.04% 0.0005 0.04% 0.0036 0.1617
1.1612 13:03:32 - - - - - - 0.0041 0.1612
1.1612 13:03:31 0.0006 0.05% - - - - 0.0041 0.1612
1.1606 12:23:00 0.0008 0.07% 0.0006 0.05% 0.0006 0.05% 0.0047 0.1606
1.1614 12:04:17 - - 0.0002 0.02% 0.0002 0.02% 0.0039 0.1614
1.1614 12:04:16 0.0011 0.09% 0.0002 0.02% 0.0002 0.02% 0.0039 0.1614
1.1603 11:43:34 0.0001 0.01% 0.0009 0.08% 0.0009 0.08% 0.005 0.1603
1.1604 11:22:57 0.0005 0.04% 0.0008 0.07% 0.0008 0.07% 0.0049 0.1604
1.1599 11:02:56 - - 0.0013 0.11% 0.0013 0.11% 0.0054 0.1599
1.1599 11:02:55 0.0002 0.02% 0.0013 0.11% 0.0013 0.11% 0.0054 0.1599
1.1601 10:43:34 0.0007 0.06% 0.0011 0.09% 0.0011 0.09% 0.0052 0.1601
1.1608 10:22:46 0.0003 0.03% 0.0004 0.03% 0.0004 0.03% 0.0045 0.1608
1.1605 10:03:52 - - 0.0007 0.06% 0.0007 0.06% 0.0048 0.1605
1.1605 10:03:50 0.0001 0.01% 0.0007 0.06% 0.0007 0.06% 0.0048 0.1605
1.1606 09:43:36 0.0003 0.03% 0.0006 0.05% 0.0006 0.05% 0.0047 0.1606
1.1603 09:03:18 - - 0.0009 0.08% 0.0009 0.08% 0.005 0.1603
1.1603 09:03:07 0.0003 0.03% 0.0009 0.08% 0.0009 0.08% 0.005 0.1603
1.1606 08:43:45 0.0005 0.04% 0.0006 0.05% 0.0006 0.05% 0.0047 0.1606
1.1601 08:22:49 0.0001 0.01% 0.0011 0.09% 0.0011 0.09% 0.0052 0.1601
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی