خبر

یورو / دینار بحرین

EUR/BHD Ask
نرخ فعلی:: 0.4128 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.4128 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.4128 -

واحد پولی : -

کشور : منطقه اروپا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی