گازوییل

London Gas Oil
نرخ فعلی:: 600.13 2.31
بازار جهانی

نرخ فعلی: : 600.13 2.31

واحد حجمی : متریک تن

نرخ فعلی: : 600.13 2.31

واحد پولی : دلار

کشور : بریتانیا

شاخه : بازار جهانی

واحد حجمی : متریک تن

نوع بازار : بازار جهانی

گازوییل در روز جاری

۱۰:۵۸:۴۰
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
600.13 10:58:40 0.37 0.06% 13.87 2.31% 14.25 2.37% 89.49 47.87
600.5 10:57:37 0.38 0.06% 13.5 2.25% 13.88 2.31% 89.12 47.5
600.88 10:56:40 0.13 0.02% 13.12 2.18% 13.5 2.25% 88.74 47.12
600.75 10:56:38 0.88 0.15% 13.25 2.21% 13.63 2.27% 88.87 47.25
601.63 10:55:47 - - 12.37 2.06% 12.75 2.12% 87.99 46.37
601.63 10:55:45 0.5 0.08% 12.37 2.06% 12.75 2.12% 87.99 46.37
602.13 10:54:55 1.87 0.31% 11.87 1.97% 12.25 2.03% 87.49 45.87
604 10:53:36 0.38 0.06% 10 1.66% 10.38 1.72% 85.62 44
604.38 10:53:10 0.13 0.02% 9.62 1.59% 10 1.65% 85.24 43.62
604.25 10:52:38 - - 9.75 1.61% 10.13 1.68% 85.37 43.75
604.25 10:52:37 0.37 0.06% 9.75 1.61% 10.13 1.68% 85.37 43.75
603.88 10:51:56 0.5 0.08% 10.12 1.68% 10.5 1.74% 85.74 44.12
604.38 10:51:42 0.25 0.04% 9.62 1.59% 10 1.65% 85.24 43.62
604.13 10:50:47 0.5 0.08% 9.87 1.63% 10.25 1.70% 85.49 43.87
603.63 10:50:12 0.25 0.04% 10.37 1.72% 10.75 1.78% 85.99 44.37
603.88 10:49:38 0.75 0.12% 10.12 1.68% 10.5 1.74% 85.74 44.12
603.13 10:49:37 0.25 0.04% 10.87 1.80% 11.25 1.87% 86.49 44.87
602.88 10:48:37 0.25 0.04% 11.12 1.84% 11.5 1.91% 86.74 45.12
603.13 10:48:11 0.25 0.04% 10.87 1.80% 11.25 1.87% 86.49 44.87
603.38 10:47:37 - - 10.62 1.76% 11 1.82% 86.24 44.62
603.38 10:47:35 0.13 0.02% 10.62 1.76% 11 1.82% 86.24 44.62
603.25 10:46:17 1.37 0.23% 10.75 1.78% 11.13 1.85% 86.37 44.75
601.88 10:45:43 - - 12.12 2.01% 12.5 2.08% 87.74 46.12
601.88 10:45:41 0.25 0.04% 12.12 2.01% 12.5 2.08% 87.74 46.12
602.13 10:44:38 1 0.17% 11.87 1.97% 12.25 2.03% 87.49 45.87
603.13 10:44:17 0.37 0.06% 10.87 1.80% 11.25 1.87% 86.49 44.87
603.5 10:43:40 - - 10.5 1.74% 10.88 1.80% 86.12 44.5
603.5 10:43:39 0.25 0.04% 10.5 1.74% 10.88 1.80% 86.12 44.5
603.25 10:42:41 0.5 0.08% 10.75 1.78% 11.13 1.85% 86.37 44.75
602.75 10:42:13 0.25 0.04% 11.25 1.87% 11.63 1.93% 86.87 45.25
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی