گازوییل گوگرد پایین

ICE Gas Oil Low Sulphur
نرخ فعلی:: 628.75 2.58
بازار نفت آمریکا

نرخ فعلی: : 628.75 2.58

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 628.75 2.58

واحد پولی : دلار

کشور : ایالات متحده آمریکا

شاخه : بازار نفت آمریکا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گازوییل گوگرد پایین در روز جاری

۰۵:۲۲:۰۵
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
628.75 05:22:05 4.75 0.76% 16.25 2.58% 14.75 2.35% 16.5 7.75
633.5 05:20:45 4.75 0.76% 11.5 1.82% 10 1.58% 11.75 12.5
628.75 05:18:59 4.75 0.76% 16.25 2.58% 14.75 2.35% 16.5 7.75
633.5 05:18:33 - - 11.5 1.82% 10 1.58% 11.75 12.5
633.5 05:18:33 4.75 0.76% 11.5 1.82% 10 1.58% 11.75 12.5
628.75 05:10:43 - - 16.25 2.58% 14.75 2.35% 16.5 7.75
628.75 05:10:34 4.75 0.76% 16.25 2.58% 14.75 2.35% 16.5 7.75
633.5 05:07:44 - - 11.5 1.82% 10 1.58% 11.75 12.5
633.5 05:07:42 7.5 1.18% 11.5 1.82% 10 1.58% 11.75 12.5
641 05:00:03 7.5 1.18% 4 0.62% 2.5 0.39% 4.25 20
633.5 04:57:40 - - 11.5 1.82% 10 1.58% 11.75 12.5
633.5 04:57:37 7.5 1.18% 11.5 1.82% 10 1.58% 11.75 12.5
641 04:56:09 5.5 0.86% 4 0.62% 2.5 0.39% 4.25 20
646.5 04:54:58 5.5 0.86% 1.5 0.23% 3 0.47% 1.25 25.5
641 04:54:32 - - 4 0.62% 2.5 0.39% 4.25 20
641 04:54:32 5.5 0.86% 4 0.62% 2.5 0.39% 4.25 20
646.5 04:53:04 5.5 0.86% 1.5 0.23% 3 0.47% 1.25 25.5
641 04:50:51 5.5 0.86% 4 0.62% 2.5 0.39% 4.25 20
646.5 04:48:36 - - 1.5 0.23% 3 0.47% 1.25 25.5
646.5 04:48:35 5.5 0.86% 1.5 0.23% 3 0.47% 1.25 25.5
641 04:46:50 5.5 0.86% 4 0.62% 2.5 0.39% 4.25 20
646.5 02:55:29 0.75 0.12% 1.5 0.23% 3 0.47% 1.25 25.5
645.75 02:54:44 - - 0.75 0.12% 2.25 0.35% 0.5 24.75
645.75 02:54:44 0.75 0.12% 0.75 0.12% 2.25 0.35% 0.5 24.75
646.5 02:53:45 0.75 0.12% 1.5 0.23% 3 0.47% 1.25 25.5
645.75 02:51:52 - - 0.75 0.12% 2.25 0.35% 0.5 24.75
645.75 02:51:51 0.75 0.12% 0.75 0.12% 2.25 0.35% 0.5 24.75
646.5 02:48:17 0.75 0.12% 1.5 0.23% 3 0.47% 1.25 25.5
645.75 02:46:44 - - 0.75 0.12% 2.25 0.35% 0.5 24.75
645.75 02:46:30 0.75 0.12% 0.75 0.12% 2.25 0.35% 0.5 24.75
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی