نفت کوره

Heating Oil
نرخ فعلی:: 1.3597 0.06
بازار جهانی
نرخ فعلی: : 1.3597 0.06
واحد حجمی : گالن
نرخ فعلی: : 1.3597 0.06
واحد پولی : دلار
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : بازار جهانی
واحد حجمی : گالن
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۰۳:۱۸:۲۳

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
1.3597 03:18:23 0.0001 0.01% 0.0008 0.06% 0.0008 0.06% 0.0001 0.3597
1.3596 03:17:56 0.0001 0.01% 0.0009 0.07% 0.0009 0.07% - 0.3596
1.3595 03:17:50 0.0002 0.01% 0.001 0.07% 0.001 0.07% 0.0001 0.3595
1.3593 03:17:38 0.0001 0.01% 0.0012 0.09% 0.0012 0.09% 0.0003 0.3593
1.3594 03:16:37 0.0002 0.01% 0.0011 0.08% 0.0011 0.08% 0.0002 0.3594
1.3592 03:16:31 0.0001 0.01% 0.0013 0.10% 0.0013 0.10% 0.0004 0.3592
1.3593 03:16:21 0.0001 0.01% 0.0012 0.09% 0.0012 0.09% 0.0003 0.3593
1.3594 03:16:14 0.0001 0.01% 0.0011 0.08% 0.0011 0.08% 0.0002 0.3594
1.3595 03:15:27 0.0001 0.01% 0.001 0.07% 0.001 0.07% 0.0001 0.3595
1.3594 03:15:21 0.0002 0.01% 0.0011 0.08% 0.0011 0.08% 0.0002 0.3594
1.3596 03:10:49 0.0001 0.01% 0.0009 0.07% 0.0009 0.07% - 0.3596
1.3597 03:10:26 0.0001 0.01% 0.0008 0.06% 0.0008 0.06% 0.0001 0.3597
1.3598 03:10:19 0.0001 0.01% 0.0007 0.05% 0.0007 0.05% 0.0002 0.3598
1.3599 03:09:06 - - 0.0006 0.04% 0.0006 0.04% 0.0003 0.3599
1.3599 03:09:05 0.0001 0.01% 0.0006 0.04% 0.0006 0.04% 0.0003 0.3599
1.36 03:07:23 0.0001 0.01% 0.0005 0.04% 0.0005 0.04% 0.0004 0.36
1.3599 03:06:57 0.0001 0.01% 0.0006 0.04% 0.0006 0.04% 0.0003 0.3599
1.3598 03:06:51 0.0001 0.01% 0.0007 0.05% 0.0007 0.05% 0.0002 0.3598
1.3599 03:06:44 0.0005 0.04% 0.0006 0.04% 0.0006 0.04% 0.0003 0.3599
1.3594 03:02:16 0.0002 0.01% 0.0011 0.08% 0.0011 0.08% 0.0002 0.3594
1.3592 03:01:40 0.0002 0.01% 0.0013 0.10% 0.0013 0.10% 0.0004 0.3592
1.359 03:01:34 0.0001 0.01% 0.0015 0.11% 0.0015 0.11% 0.0006 0.359
1.3591 02:59:57 0.0001 0.01% 0.0014 0.10% 0.0014 0.10% 0.0005 0.3591
1.359 02:57:35 0.0001 0.01% 0.0015 0.11% 0.0015 0.11% 0.0006 0.359
1.3589 02:57:26 0.0003 0.02% 0.0016 0.12% 0.0016 0.12% 0.0007 0.3589
1.3592 02:56:57 0.0002 0.01% 0.0013 0.10% 0.0013 0.10% 0.0004 0.3592
1.359 02:56:51 0.0001 0.01% 0.0015 0.11% 0.0015 0.11% 0.0006 0.359
1.3591 02:55:31 0.0001 0.01% 0.0014 0.10% 0.0014 0.10% 0.0005 0.3591
1.359 02:55:24 0.0002 0.01% 0.0015 0.11% 0.0015 0.11% 0.0006 0.359
1.3592 02:48:46 0.0001 0.01% 0.0013 0.10% 0.0013 0.10% 0.0004 0.3592
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی