خبر

بنزین (RBOB)

Gasoline RBOB
نرخ فعلی:: 2.6803 0.01
بازار جهانی

نرخ فعلی: : 2.6803 0.01

واحد حجمی : گالن

نرخ فعلی: : 2.6803 0.01

واحد پولی : دلار

کشور : ایالات متحده آمریکا

شاخه : بازار جهانی

واحد حجمی : گالن

نوع بازار : بازار جهانی